Regulacje prawne

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KLIENTÓW
„LELUJA” JOANNA KOWAL

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami świadczenia usług.
Formuła niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług (dalej jako: „OWŚU”) zakłada ustalenie ramowych zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze usługi, zawarcie oraz realizacja umów o świadczenie usług zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usług będącej przedmiotem naszych aktualnych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów, w miarę Państwa potrzeb. Celem OWŚU jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. 
Niniejsze OWŚU, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady, na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami. 

Zapraszamy do zapoznania się z OWŚU oraz skorzystania z naszych usług.

1. O NAS
 1. Usługodawcą jest Joanna Kowal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „LELUJA” JOANNA KOWAL wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Żeromskiego 39/1, 34-500 Zakopane, NIP 7361709605, REGON 382749868, adres poczty elektronicznej: kontakt@pracownialeluja.pl, numer telefonu: (+48) 886489296 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Dane kontaktowe:
  1. adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 39/1, 34-500 Zakopane;
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@pracownialeluja.pl;
  3. numer telefonu kontaktowego: (+48) 886489296.
2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między Państwem a nami ma przebieg według następującego schematu:
 • Składają Państwo zamówienie, np. drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem Messengera Facebooka.
 • Na podstawie zamówienia przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji. W razie niejasności co do przedmiotu Państwa zamówienia, zadajemy Państwu najpierw dodatkowe pytania w celu lepszego poznania Państwa potrzeb i opracowania dopasowanej oferty.
 • W przypadku akceptacji oferty umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta.
 • W przypadku dodatkowych uzgodnień (negocjacji) umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.
 1. Cena usługi wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zamówienie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy o świadczenie usług, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).
 2. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy oraz ewentualne jej zmiany, może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: drogą poczty elektronicznej (mailowo), za pośrednictwem komunikatora lub telefonicznie. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.
 3. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności rodzaj i opis interesującej Państwa usługi, która ma zostać wykonana. W przypadku braku niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie. 
 4. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy świadczenia usług następuje poprzez doręczenie niniejszych OWŚU przed zawarciem umowy oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie). 
3. PRZEDMIOT UMOWY
 1. Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy świadczenia usług zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem. 
 2. Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych przez nas usług znaleźć możecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.pracownialeluja.pl.
 3. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy z Państwem (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWŚU.
4. KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) lub telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy o świadczenie usług. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU. 

5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
 1. Sposób i termin płatności są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usługi. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami. 
 2. Udostępniamy następujące sposoby płatności
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

3. Klient obowiązany do zapłaty Usługodawcy zadatku w wysokości uzgodnionej przed zawarciem umowy terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonania usługi przez Usługodawcę. Pozostałą część ceny Klient jest obowiązany zapłacić najpóźniej do chwili odbioru lub dostarczenia stroju, którego uszycie jest przedmiotem świadczonej prze Usługodawcę usługi.

6. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
 1. Szczegóły dotyczące sposobu i terminu wykonania usługi przez Usługodawcę są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług. 
 2. Klient obowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą celem prawidłowego wykonania umowy. Jeżeli wynika to z treści zawartej umowy o świadczenie usług, Klient jest obowiązany dostarczyć informacje w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotu umowy przez Usługodawcę. W przypadku braku niektórych informacji bądź ich niejasności, Klient może zostać poproszony o ich uzupełnienie lub doprecyzowanie.
 3. W przypadku opóźnienia Klienta w dokonaniu płatności albo dostarczeniu materiałów i informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji usługi, termin wykonania usługi może zostać przesunięty co najmniej o czas powstałego opóźnienia. W takich okolicznościach Usługodawca zawsze ustala z Klientem nowy termin wykonania usługi.
 4. W zależności od ustaleń stron, przedmiot umowy może zostać przekazany Państwu w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem przewoźnika działającego na zlecenie Usługodawcy lub wydany osobiście pod adresem: ul. Żeromskiego 39/1, 34-500 Zakopane (dzień i godzina odbioru ustalane są indywidualnie). Klient pokrywa koszty dostarczenia przedmiotu umowy, w wysokości wskazanej w ofercie, chyba że z treści oferty wynika inaczej. W przypadku ustalenia przez nas z Państwem osobistego są Państwo zobowiązani do odebrania przedmiotu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o gotowości przedmiotu umowy do odbioru.
7. REKLAMACJE
 1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli usługa została wykonana w sposób niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. 
 2. Usługodawca obowiązany jest do prawidłowego świadczenia usług – zgodnie z warunkami zawartej umowy o świadczenie usług.
 3. Reklamacje związane z umową o świadczenie usług mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@pracownialeluja.pl, osobiście lub pisemnie pod adresem: ul. Żeromskiego 39/1, 34-500 Zakopane.
 4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenia co do rekompensaty lub należytego wykonania umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, przy czym mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji.
 5. Dla ułatwienia, mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe
 6. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie skutkuje uznaniem roszczenia konsumenta za zasadne.
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie Klientów zawierających z Usługodawcą umowy jako konsumenci.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy: (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (2) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 8.2 OWŚU, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt. 8.5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Żeromskiego 39/1, 34-500 Zakopane lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pracownialeluja.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie Klientów zawierających z Usługodawcą umowy jako konsumenci.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl; (b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); (c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany niniejszych OWŚU nie będą miały wpływu na prawa nabyte stron, w szczególności zawarte, realizowane oraz już wykonane umowy o świadczenie usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejsze OWŚU nie wyłączają przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
Strony: 1 2 3